سیلاژ تفاله مالت در خوراک دام

امروزه استفاده سیلاژ تفاله مالت، تفاله چغندر قند و دیگر تفاله ها در خوراک دام نقش پر رنگی دارد. بسیار از دامداری های پیشرفته دنیا از انواع سیلاژ در جیره های غذایی خود بهره میگیرند.

نقش سیلاژ یونجه در خوراک دام

آزمایشات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور نشان می دهند نقش سیلاژ یونجه در خوراک دام بسیار حائز اهمیت است. با جایگزین سیلاژ یونجه در خوراک دام می توان از بسیاری هزینه ها جلوگیری کرد.

نقش سیلاژ علوفه ای در جیره ی غذایی دام

امروزه تحقیقات زیادی در خصوص نقش سیلاژ علوفه ای در جیره ی غذایی دام انجام شده است. بررسی این تحقیقات نشان می دهد که توجه ویژه ای به این خوراک ها باید گردد.